Všeobecné obchodné podmienky

ÚVOD

Prevádzkovateľ genetického testovania je Genomac International, s.r.o. (IČO: 26475821, DIČ: CZ26475821) so sídlom Hošťálkova 42, Praha 6, PSČ 16900 (ďalej iba „prevádzkovateľ), zapísaná v obchodnom registry vedeným registrovým súdom v Prahe pod spisovou značkou C 84679.

VZNIK A PREDMET ZMLUVNÉHO VZŤAHU

Prevádzkovateľ zaisťuje genetické testovanie osob (ďalej iba „služby“) a predaj produktov genetického testovania alebo darčekového poukazu (ďalej iba „produkt“) popísaných v ponuke prevádzkovateľa objednávateľovi služby (Ďalej iba „objednávatel“, tj. osoba, ktorá je objednávateľom služby alebo produktu, alebo držiteľom darčekového poukazu) na základe nákupu služby alebo tovaru. Produkt alebo služby môže objednávateľ kúpiťv pre seba alebo ďalšiu osobu (ďalej iba „zadávateľ“, tj. kontaktná osoba zaisťujúca genetický materiál pre danú službu alebo produkt, nemusí sa zhodovať s objednávateľom testu).

Predmetom zmluvného vzťahu je záväzok prevádzkovateľa dodať objednávatelovi služby alebo produkt a záväzok objednávateľa zaplatiť prevádzkovateľovi za dodanie tohoto produktu alebo služby dohodnutú cenu. Objednávkou služieb alebo produktu objednávateľ potvrdzuje, že súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Služby dodáva prevádzkovateľ na základe poskytnutého genetického materiálu (ďalej iba „vzorky“) zadávateľom testu, či osôb určených zadávateľom, odobraných pomocou odberovej sady poskytnutém prevádzkovateľom so súhlasom všetkých testovaných osôb.

Odberovú sadu tvorí:

a) sprievodka ku vzorkám
Sprievodka ku vzorkám obsahuje ďalšie podmienky, za ktorých budú služby poskytované v rámci podmienok pre uchovávnie DNA získanej zo vzoriek a podmienky pre zaradenie DNA profilu do databáze DNA profilov. Iba správne vyplnená sprievodka so súhlasom s podmienkami objednávateľom alebo zadávateľom bude akceptovaná ako splnenie podmienok určených prevádzkarom.
b) návod na odber vzoriek
c) sada skúmaviek so štetôčkami na samotný odber a prepravu vzoriek
Objednávkou produktu alebo darčekového poukazu objednávatel bezvýhradne akceptuje tieto podmienky.

Nákup produktu a služieb u zmluvných partnerov.
Produkt a služby prevádzkovateľa sa dajú kupit taktiež u zmluvných partnerov (internetové obchody, architektonicé štúdia, svadobné agentúry apod.). V takomto prípade nastáva zmluvný vzťah mezi prevádzkovateľom a objednávateľom služieb bezprostredne po ich nákupe u příslušného partnera. Následne sa tento vzťah riadi ďalej uvedenými podmienkami.

OBJEDNÁVANIE A DODANIE SLUŽIEB

Objednávanie

Písomná, e-mailová alebo telefonická objednávka predstavuje návrh objednávateľa na uzatvorenie zmluvy o kúpe produktu alebo služby specifikovanej v objednávke. Prijatím objednávky (akceptovaním návrhu) vzniká zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a objednávateľom.

Miesto dodania

Záväzok prevádzkovateľa dodať objednávateľovi, alebo zadávateľovi (uvedeného v objednávke) produkt alebo výsledok objednanej služby je splnený doručením tovaru alebo výsledku služby v mieste dodania. Miesto dodania produktu alebo výsledku služby je miesto takto označené zadávateľom v objednávkovom formulári.

Spôsob prevzatia produktu alebo výsledku služby oprávněnou osobou

Za doručenie produktu alebo výsledku služby objednávateľovi alebo zadávateľovi (osobne uvedenom v objednávke) sa považuje prevzatie produktu alebo výsledku služby objednávateľom, zadávateľom (osobou uvedenú v objednávke) alebo inou oprávnenou osobou zdržujúci sa v dobe doručenia na mieste dodania. Prevádzkovateľ nezodpovedá za stratu alebo odcudzenie odberovej súpravy, darčekového poukazu alebo výsledky testov.

Dodacie lehoty a termíny

Lehota pre odoslanie odberovej súpravy sú 3 pracovné dni odo dňa objednania služby alebo produktu.
Termíny pre doručenie produktu alebo poskytnutia služby sa pohybujú v závislosti na typu tovaru alebo služby od 2 dní do 10 týždňov. Konkrétny termín pre danú lužbu alebo produkt je uvedený na internetových stránkach prevádzkovateľa pri objednaní daného produktu alebo služby.

CENA A PLATOVÉ PODMIENKY

Cena poskytovaných služieb

Zmluvné strany sa dohodli na cene objednaných služieb alebo produktu, korých poskytnutie zaistí prevádzkovateľ a ktoré budú poskytnuté objednávateľovi služieb alebo produktu, pričom táto cena je uvedená v záväznej objednávke, na webových stránkach alebo oznámená při telefonicke objednávke.
Cena môže byť objednávateľom uhradená iba spôsobomi, ktoré sú ponúkané na internetových stránkach predávzkovateľa (prevodom na účet, platovou kartou, v hotovosti pri dobierke alebo pri osobnom odbere produktu). Při bezhotovostnej platbe sa okamžikom úhrady rozumie pripísanie finančních prostriedkov na bankový účet prevádzkovateľa.
Nárok na zľavu pri doobjednaní služieb sa vzťahuje na zákazky u ktorých sa meno objednávateľa, popr. zadávateľa služieb zhoduje s menom ktoré je uvedené pod číslom pôvodného certifikátu.
Ustanovenia uvedené v odstavci „Cena a platové podmienky“ sa netýkajú služieb zakulených prostredníctvom zmluvných partnerov prevádzkara, tu sú ceny i súvisiace platové a ostatné podmienky stanovené príslušným partnerom.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Príjemca služby má povinnosť zaistiť súhlas zákonného zástupcu pri účasti osoby mladšej jako 18 rokov.

ZMENY ZJEDNANÝCH PODMIENOK

Objednávateľ alebo zadávateľ služieb je oprávnený si bez uvedenia důvodu vybrať inú službu alebo test z ponuky, ktorá odpovedá pôvodnej cene zakúpenej služby. Zmenu testu alebo služby je možné urobiť najneskôr do 14 dní od okamihu objednávky do dňa doručenia testovaných vzoriek prevádzkarovi.
Objednávateľ alebo zadávateľ služieb je oprávnený si bez uvedenia důvodu vybrať inú službu alebo test z ponuky ktorá zodpovedá pôvodnej cene zakúpenej služby.
Zmenu tetsu alebo služby je možné urobiť najneskôr do 14 dní od okamihu objednávky do dňa doručených testovaných vzoriek prevádzkarovi, rovnako tak v prípade uplatnenia darčekového poukazu. Po uplynutí 14dní od okamihu objednávky do dňa doručenia testovaných vozriek prevádzkovateľovi, si prevádzkovateľ za zmenu služby či produktu môže naúčtovať poplatok vo výške až 500,- Kč s DPH.
V prípade závažných zmien si prevádzkovateľ vyžiada stanovisko objednávateľa a súčastne určí lehotu k jeho vyjadreniu. Pokiaľ sa objednávateľ v určenom termíne nevyjadrí, má prevádzkovateľ za to, že so zmenou súhlasí. V prípade nesúhlasu môže objednávateľ od tejto zmluvy odstúpiť a má nárok na vrátenie celej zaplatenej ceny, alebo je oprávnený vybrať si inú službu v ponuke, ktorá odpovedá pôvodnej cene zakúpenej služby.
Prevádzkovateľ neručí za špatnú kvalitu zaslaného vzorku spôsobenú napríklad nesprávnym odberom pri nedodržaní postupu priloženého k odberovej súprave, nesprávnou manipuláciou a uschovaním vzorku (napr. pri poštovnej zásielke) či z iného dôvodu. V prípade dodania nekvalitného vzorku objednávateľom si prevádzkovateľ vyhradzuje nárok na nový odber vzorku DNA s možnosťou účtovania manipulačného poplatku vo výške až 1500kč (vč. DPH).

ODSTÚPENIE OD ZMLUVNÉHO VZŤAHU

Objednávateľ môže do 14 dní od okamihu objednávky do okamihu prijatia odberovej sady prevádzkovateľm odstúpiť od zmluvy, pričom prevádzkovateľovi vzniká nárok na náhradu škody vo výške skutočne vynaložených nákladov, minimálne však 200kč z ceny objednaného testu. Podmienkou je zaslanie odberovej súpravy objednávateľom alebo zadávateľom testu späť prevádzkovateľovi v neporušenom stave.

Objednávateľ môže po uplynutí 14 dennej lehoty od objednaného testu alebo služby do okamihu prijatia vzoriek prevádzkovateľom odstúpiť od zmluvy za storno poplatok vo výške 50% z ceny testu alebo služby. Podmienkou je zaslanie odberovej súpravy objednávateľom či zadávateľom späť prevádzkovateľovi v neporušenom stave.

Objednávateľ môže po dobu platnosti darčekového poukazu do okamihu prijatia odberovej súpravy prevádzkovateľom odstúpiť od zmluvy za storno poplatok vo výške 50% z ceny darčekového poukazu. Podmienkou je zaslanie odberovej sady objednávateľom alebo zadávateľom testu späť prevádzkaovateľovi v neproušenom stave.

Objednávateľ má ďalej právo odstúpiť od zmluvy v prípade závažného porušenia povinností zo strany prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ môže odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

a) V prípade zrušenia služieb poskytovaných externými dodávateľmi; s plnou nepeňažnou náhradou škody v podobe inej aktivity v hodnote pôvodne zakúpených služieb. O zrušení služieb je prevádzkovateľ povinný objednávateľa služieb ihneď informovať, najneskôr však do 3 pracovných dní.
b) Z dôvodu porušenia povinností zo strany objednávateľa služieb stanovených touto zmluvou a to bez náhrady škody.
c) V prípade zmeny zákonných úprav znemožňujúcich poskytnutie objednania služby.

Odstúpenie od zmluvy niektoré zo zmluvných strán sa robí písomne a to najneskôr do 2 dní od skutočnosti na základe ktorej je možné odstúpiť.

Storno objednávky alebo darčekového poukazu v súlade s podmienkami musí byť vykonané písomnou formou na adresu prevádzkovateľa. Písomná forma musí obsahovať číslo objednávky, dátum objednávky, identifikáciu objednávateľa a ďalej číslo bankového účtu, na ktorý mu majú byť vrátené finančné prostriedky.

Finančné prostriedky sa vracajú výhradne bezhotovsotným bankovým prevodom. V súlade s ustanovením občianskeho zákonníka §53 odst.10 vráti prevádzkovateľ financie najneskôr do 30 dní od podania oprávneného požiadavku. Z predajnej sumy má prevádzkar právo odčítať náklady na balné a pošotvné.

REKLAMÁCIA

Prevádzkovateľ je povinný zaistiť osobe uvedenj pri objednaní služby (objednávateľovi alebo zadávateľovi služby) poskytnutie služieb špecifikovaných na internetových stránkách v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a obecne záväznými právnými predpisami.

Prípadnú reklamáciu musí objednávateľ uplatniť u prevádzkovateľa písomne bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 dní od obdržania prouduktu alebo služby. Poskytovateľ o reklamácii rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nepočíta doba primeraná podľa druhu služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Táto lehota sa dá predĺžiť iba so súhlasom objednávateľa služieb. Po jej uplynutí má objednávateľ právo na odstúpenie od zmluvy alebo na zľavu z ceny.

Prevádzkovateľ vydá objednávateľovi služieb písomné potvrdenie o tom, kedy uplatnil reklamáciu, čo je jej obsahom a aký spôsob vybavenia požaduje. Ďalej vydá potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie. Pre prípad zamietnutej reklamácie prevádzkovateľ objednávateľovi služieb vydá písomné odôvodnenie tohoto zamietnutia.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Všetky texty, ilustrácie a fotografie obsiahnuté v informačných materiáloch a na internetových stránkach prevádzkovateľa sú výhradne jeho vlastníctvom alebo vlastníctvom spolupracujúcich strán s prevádzkovateľom, podliehajú autorským právam a nemôžu byť kopírované alebo používané bez výslovného písomného súhlasu prevádzkovateľa. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené v týchto podmienkach sa riadia právnou úpravou občianskeho zákonníka.

Všeobecné zmluvné podmienky sú platné s účinností od 1.1.2011

Kontakt

Genomac International, s.r.o.
Drnovská 1112/60, 161 00 Praha 6
Tel: 226 203 530
Email: info@genomac.cz
Web: www.umenigenetiky.cz